Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

1. Giới Thiệu Về Chính Sách Bảo Mật

1.1. Tại Công Ty Tour Bà Nà, chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý Khách du lịch. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

1.2. Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào website (như được xác định trong Điều khoản sử dụng) cho Quý Khách, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý những dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

1.3. Chính Sách Bảo Mật này được lập để Quý Khách biết về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và tiếp nhận trong quá trình cung cấp Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào website cho Quý Khách. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Điều quan trọng là Quý Khách phải đọc Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi gửi đến trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách để Quý Khách có thể nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

1.5. Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện trong tương lai sẽ được đăng trên trang này, và chỉ áp dụng đối với những thay đổi quan trọng (khi thích hợp và/hoặc được cho phép theo quy định pháp luật) sẽ được thông báo cho Quý Khách khi Quý Khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, truy cập vào web hoặc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm cả việc đặt Đơn Hàng trên web, sẽ cấu thành việc Quý Khách xác nhận và chấp nhận đối với những thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này do chúng tôi thực hiện. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính Sách Bảo Mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này.

1.7. Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác được áp dụng có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách bởi chúng tôi và không nhằm mục đích vô hiệu hóa các điều khoản đó trừ trường hợp được quy định cụ thể khác đi.

1.8. Quý Khách có thể vào Nền Tảng và lướt qua các nội dung trên đó mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, Quý Khách sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản nếu Quý Khách muốn sử dụng Dịch Vụ.

2. Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập Từ Quý Khách

2.1. Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào, dù được ghi lại dưới dạng hữu hình hay không, từ đó danh tính của một cá nhân được thể hiện rõ ràng hoặc có thể được xác định một cách hợp lý và trực tiếp bởi cá thể nắm giữ thông tin hoặc khi được sắp xếp với thông tin khác sẽ, trực tiếp hoặc gián tiếp, chắc chắn định danh được một cá nhân.

2.2. Trong quá trình Quý Khách sử dụng website và sử dụng Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách, bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau:

(a) Dữ liệu định danh như tên, giới tính, ảnh hồ sơ và ngày sinh;

(b) Dữ liệu liên lạc như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại;

(c) Dữ liệu tài khoản như tài khoản ngân hàng và chi tiết thanh toán;

(d) Dữ liệu giao dịch như chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán được gửi đến và đi từ Quý Khách cũng như các chi tiết khác về các sản phẩm và Dịch Vụ mà Quý Khách đã mua hoặc có được thông qua website

(e) Dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ giao thức trực tuyến (Internet Protocol - IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt (plug-in browser), hệ điều hành và nền tảng, mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế, nhận dạng thiết bị và các thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị Quý Khách sử dụng để truy cập website

(f) Dữ liệu hồ sơ như tên người dùng và mật khẩu, dữ liệu về mua hàng hoặc đơn đặt hàng của Quý Khách, sở thích, phản hồi và trả lời khảo sát của Quý Khách;

(g) Dữ liệu sử dụng như thông tin về về việc sử dụng website của Quý Khách, sản phẩm và Dịch Vụ hoặc việc Quý Khách xem bất kỳ nội dung nào trên  website

(h) Dữ liệu về vị trí như khi Quý Khách chụp và chia sẻ vị trí của Quý Khách với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên website

 

2.3. Trong quá trình Quý Khách sử dụng Nền Tảng và Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách trong các trường hợp sau:

(a) Khi Quý Khách tạo một tài khoản với chúng tôi;

(b) Khi Quý Khách đăng ký bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc mua bất kỳ Sản Phẩm nào có sẵn trên web

(c) Khi Quý Khách sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền Tảng hoặc Dịch Vụ;

(d) Khi Quý Khách ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dung khởi tạo được tải lên trên web

(e) Khi Quý Khách sử dụng chức năng trò chuyện trên web tourbana.vn

(f) Khi Quý Khách đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của chúng tôi;

(g) Khi Quý Khách tham gia một cuộc thi, đợt khuyến mãi hoặc khảo sát;

(h) Khi Quý Khách tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch khuyến mãi nào trên hệ thống của chúng tôi

(i) Khi Quý Khách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ hoặc ứng dụng khác như Facebook hoặc Google;

 

3. Sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân

 

3.1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý Khách hoặc thông qua bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba khác (bao gồm các công ty có liên quan, nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ và công ty có liên quan của họ ở trong và ngoài nước, nhà bán hàng thứ ba và người dùng khác), cho các mục đích nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung sau đây:

 

3.2. Để tránh hiểu lầm, Quý Khách xác nhận và cho phép Tour Bà Nà chia sẻ thông tin ẩn danh, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:

 

(a) Thông tin tổng hợp. Chúng tôi có thể tiến hành các dự án phân tích dữ liệu chung với các nhà cung cấp thứ ba được lựa chọn bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh để dự đoán sở thích của người dùng và cung cấp cho người dùng nhiều thông tin đang hướng tới và/hoặc có liên quan hơn dựa trên thông tin tổng hợp về các hoạt động của người dùng bên ngoài web

(b) Quảng cáo dựa trên hành vi. Chúng tôi có thể hợp tác với các bên thứ ba đã chọn bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh để đưa ra các phương thức nhất định để có thể mang đến các quảng cáo phù hợp hơn cho người dùng.

3.3. Quý Khách có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của Quý Khách để gửi các bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên quan của chúng tôi.

3.4. Trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn những mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật, hoặc để thực hiện các yêu cầu và đề nghị theo luật định.

 

3.6. Nếu Quý Khách ở tại Việt Nam, chúng tôi có thể chuyển hoặc cho phép chuyển dữ liệu cá nhân của Quý Khách ra khỏi Việt Nam cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này.

4. Thu Hồi Sự Chấp Thuận Về Việc Tiếp Tục Sử Dụng, Tiết Lộ, Lưu Trữ Và/Hoặc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

4.1. Quý Khách có thể thông báo về việc thu hồi sự chấp thuận liên quan đến việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho bất kỳ mục đích nào và theo cách thức được quy định bên trên vào bất kỳ thời điểm nào.

4.2. Xin lưu ý rằng nếu Quý Khách thông báo việc thu hồi việc cho phép chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách cho những mục đích và theo cách thức được quy định trên đây, chúng tôi sẽ có thể không thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ cho Quý Khách hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào giữa chúng tôi và Quý Khách và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ hoặc thực hiện hợp đồng với Quý Khách. Quyền pháp lý và các biện pháp khắc phục của chúng tôi, một cách cụ thể, được bảo lưu trong trường hợp này.

 

5.1. Chúng tôi hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web (web beacon) và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ dữ liệu vì mục đích cung cấp cho Quý Khách trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi Quý Khách sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Nền Tảng.

 

5.2. Khi Quý Khách truy cập Nền Tảng thông qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của Quý Khách gửi bất cứ khi nào Quý Khách truy cập trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm:

6. Câu Hỏi, Phản Hồi, Thắc Mắc, Kiến Nghị Hoặc Khiếu Nại

7.1. Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp của chúng tôi về bảo mật thông tin và quyền riêng tư dữ liệu.

7.2. Nếu câu hỏi của Quý Khách không thuộc những Câu hỏi thường gặp của chúng tôi (FAQs) hoặc nếu Quý Khách có bất kỳ phản hồi, thắc mắc, kiến nghị hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 1900-1007.

Bản Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2019.

0972988697